Regulamin sklepu widzew.market Regulamin sklepu widzew.market

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy Widzew.market nazywany dalej „Sklep internetowy”, działający pod adresem widzew.market jest prowadzony przez Widzew Łódź S.A., z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680270, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, NIP 728-281-81-45;

 

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą towarów związanych z klubem Widzew Łódź.

 2. Umieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów
  i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.   

 3. Klientem Sklepu Internetowego może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej widzew.market oraz zapłata kwoty zamówienia. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia, są zgodne z prawdą. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde opłacone zamówienie będzie przyjęte do realizacji do końca następnego dnia roboczego po dniu opłacenia zamówienia.

 5. Klub dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji.

 6. Czas realizacji zamówienia (liczony od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji do czasu realizacji wysyłki zamówienia, lub powiadomienia o możliwym odbiorze osobistym) wynosi do 5 dni roboczych.

 7. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim przypadku to 30 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep internetowy zwraca Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną, chyba, że klient zdecyduje się wybrać z oferty Sklepu towar zastępczy.

 8. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:


 

a)    przelew elektroniczny

 1. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku płatności przy odbiorze - po złożeniu zamówienia.

 2. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów pocztą kurierską . Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

a)    Poczta kurierska krajowa DPD – 13,00 zł

b) Odbiór osobisty – 0 zł

 1. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Kupujący będący konsumentem który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.

 2. Po upływie 14 dni o których mowa w ust. 1, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa.

 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi w terminie określonym w ust. 1, poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres sklepu internetowego Widzew Łódź, lub na adres market@widzew.com pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Koszulki z personalizowanym nadrukiem). 

 5. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego.

 7. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

 8. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.

 9. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.

 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep Internetowy w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:

a)    niemożliwe,

b)    wymagające nadmiernych kosztów,

c)    niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,

d)    narażające kupującego na znaczne niedogodności,

kupujący ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 1. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub innego dowodu potwierdzającego zakup.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.


 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Sklep Internetowy przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym klubu znajdującym się przy al. Piłsudskiego 138, Łódź od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 oraz w soboty 10-15.

  1. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru, lub powiadomienia sms na wskazany przez siebie numer telefonu.

  2. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane:
  ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Widzew Łódź S.A. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą towarów.

 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Klub może zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Klub. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;

 2. wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 4. uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Administrator podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 4. Wszelką korespondencję lub zgłoszenia ustne dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Widzew Łódź SA, Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: market@widzew.com

 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

 6. Każdy Kupujący posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 1. Dane osobowe Kupującego bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do państw trzecich
  i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


 


 


 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
  się na stronie internetowej www.widzew.pl

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na stronie internetowej www.widzew.pl.
  W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują
  z poszanowaniem praw nabytych.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Widzew Łódź S.A. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.